Wykonywany jest w zakresie architektury, konstrukcji, i wnętrz, uzyskanie niezbędnych uzgodnień z rzeczoznawcami SANEPiD, ochrony przeciwpożarowej i BHP

Projekty wyżej wymienione opracowywane są standardowo w następujących fazach:

a) projekt koncepcyjny, którego celem jest określenie wstępnych, architektonicznych i technicznych zasad rozwiązania i standardów, które winny być podstawą dalszych prac projektowych. Winien być wykonany w zakresie umożliwiającym Klientowi podjęcie niezbędnych decyzji dotyczących dalszych faz opracowania i uzyskania wytycznych od władz lokalnych;

b) projekt budowlany projekt sporządzony w zakresie i formie wymaganej do jego zatwierdzenia związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę;

c) projekt przetargowy (uszczegółowiony projekt budowlany), którego celem jest zilustrowanie planowanej inwestycji w taki sposób, aby na tej podstawie mogła być opracowana kompletna oferta na wykonanie robót budowlanych wraz z ich całkowitym kosztem i harmonogramem realizacji oraz ewentualnie projekt kontraktowy, który jest sporządzany jako załącznik do kontraktu z wykonawcą), jeśli ustalenia w czasie akcji przetargowej zmieniają projekt przetargowy.

d) projekt wykonawczy (uszczegółowiony projekt przetargowy lub kontraktowy), którego celem jest dostarczenie wykonawcy pełnej informacji dotyczącej rozwiązań projektowych, które mają być zrealizowane. Projekt wykonawczy zawiera uszczegółowione rysunki sporządzone w poprzednich fazach opracowania, uzupełnione o niezbędne detale budowlane oraz detale wykończenia wnętrz. W zakres projektu wykonawczego nie wchodzą m. innymi: rysunki montażowe, rysunki warsztatowe, organizacji placu budowy itp.;