HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH DLA:

„PROJEKTU BUDYNKU MIESZKALNEGO”

ETAP 1 – KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

na tym etapie przygotujemy dla Państwa wstępny projekt koncepcyjny z układem funkcjonalnym (rozmieszczeniem pomieszczeń) oraz wstępną bryłą budynku. Koncepcja (w obrębie jednych założeń)  jest modyfikowana i dopracowywana pod względem ustaleń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni, warunków zabudowy oraz Państwa życzeń i wymagań.

Po zakończeniu etapu koncepcyjnego, jak otrzymamy pełną Państwa akceptację – przystępujemy  do opracowania projektu budowlanego.

ETAP 2 – PROJEKT BUDOWLANY 

Na tym etapie wykonujemy projekt budowlany, który będzie zawierał wszystkie części projektu niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę w szczególności: projekt zagospodarowania terenu lub działki, projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny.

ETAPY DODATKOWE

Przedstawiony harmonogram zakłada, że Inwestor przekazuje naszej jednostce projektowania następujące dokumenty:

  • mapę do celów projektowych,
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni lub decyzję o warunkach zabudowy,
  • wypis z rejestru gruntów/ budynków/ lokali,
  • warunki przyłączeniowe mediów (warunki przyłączeniowe do sieci wodno-kanalizacyjnej,  warunki przyłączeniowe do sieci gazowej i elektrycznej),
  • decyzję lokalizacyjną zjazdu z drogi publicznej (o ile taka decyzja będzie potrzebna),
  • decyzję odrolnienia gruntów (o ile taka decyzja będzie potrzebna),
  • i inne (wynikające z usytuowania działki i prawa lokalnego).

Jeżeli okaże się, że nie posiadają Państwo wszystkich w/w dokumentów jako jednostka projektowania możemy się zobowiązać do uzyskania w Państwa imieniu (po podpisaniu pełnomocnictwa do prowadzenia dokumentacji projektowej) wszystkich tych formalności.

Wszelkie dodatkowe koszty związane z załatwianiem w/w dokumentacji z etapu dodatkowego ponosi Inwestor.

Rozpoczęcie projektowania nastąpi po skompletowaniu przez Jednostkę projektowania bądź Inwestora wszystkich niezbędnych dokumentów z etapu dodatkowego.

Projekt zostanie wykonany w 4 autoryzowanych przez projektantów egzemplarzach.

Gwarantujemy jego zgodność z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w/s szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

ZAŁĄCZNIKI FORMALNO- PRAWNE

Jako niezbędna (!) zawartość do projektu budowlanego domu mieszkalnego lub budynku usługowego. W przypadku budynku:  nowoprojektowanego, lub istniejącego przeznaczonego do przebudowy (odbudowy, rozbudowy, nadbudowy) oraz adaptowanego z innej funkcji.

l.p. ZAŁĄCZNIK WYDAJĄCY UWAGI
1. Wypis z ewidencji gruntów/ budynków/ lokali, Urząd Miasta/ Gminy/ Starostwo Powiatowe

(Wydział Geodezji i Kartografii)

Zamówienie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego:

120 zł za pierwszą działkę, budynek lub lokal.
Wypis z rejestru gruntów, budynków lub lokali : 12 zł za pierwszą działkę, budynek lub lokal

Opłaty wg stawek ustawowych- mogą ulec zmianie.

2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni lub decyzję o warunkach zabudowy, Urząd Miasta/ Gminy/ Starostwo Powiatowe

(Wydział Architektury lub/i Urbanistyki)

Opłata skarbowa w wysokości 30,00 zł od wypisu do 5 stron, 50,00zł od wypisu powyżej 5 stron, 20,00 zł od wyrysu za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A-4 jednak nie więcej niż 200 zł.

Opłaty wg stawek ustawowych- mogą ulec zmianie.

3. a. Decyzję lokalizacyjną zjazdu z drogi publicznej-

b. Zezwolenie zarządcy drogi/

c. Wykaz możliwości dostępu do drogi publicznej/

d. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Zarządca drogi

Wydział Dróg/ Infrastruktury miejskiej

Określenie parametrów technicznych zjazdu (kąt włączenia do drogi, rodzaj nawierzchni, szerokość zjazdu, sposób przecięcia nawierzchni zjazdu i drogi, pochylenie podłużne, warunki odwodnienia… Wykonanie projektu zjazdu z drogi publicznej. Oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
4. Decyzję odrolnienia gruntów

Zmiana sposobu użytkowania gruntu

Urząd Miasta/ Gminy/ Starostwo Powiatowe

(Wydział Geodezji i Kartografii lub Wydział Gospodarki Gruntami)

Nie podlega opłacie skarbowej, jeśli dotyczy działki o pow. do 0,5 ha pod budowę domu jednorodzinnego

Opłaty wg stawek ustawowych- mogą ulec zmianie.

5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew które kolidują z budową budynku Urząd Miasta/ Gminy/ Starostwo Powiatowe

(Wydział Ekologii lub Ochrony Środowiska)

W przypadku drzew lub krzewów owocowych (z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków) i drzew których wiek nie przekracza 5 (10)lat. Bez opłat jeśli wycinka nie wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej
6. Mapa orientacyjna (lokalizacyjna)- lub topograficzna 1:1000/ 1:5000 Urząd Miasta/ Gminy/ Starostwo Powiatowe

(Wydział Geodezji i Kartografii)

Zamówienie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Koszt: 15zł/ za arkusz A-4

Opłaty wg stawek ustawowych- mogą ulec zmianie.

7. Mapa do celów projektowych- wyrys z mapy zasadniczej 1:500 (1:000), Uprawniony geodeta Zaktualizowana mapa przez geodetę, koszt: 800- 1200 zł

Kwota zależna od wielkości działki / obszaru opracowania.

8. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością Właściciel- Inwestor poprzez Notariusza Oświadczenie dot. tytułu prawnego wynikającego z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, prawa zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
9. Akt własności lub odpis z KW Sąd Rejonowy Właściwy/ Notariusz
10. Warunki przyłączeniowe mediów (sieć: gazowa, wodno- kanalizacyjna, elektryczna, ew. telekomunikacyjna, ew. ciepłownicza), Dostawca medialny Budowa przyłączy nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, lecz zgłoszenia wykonania robót z nią związanych. Należy wykonać projekt budowlany przyłączy.

Mapy do wniosku o warunki: mapa do celów opiniodawczych z OPGiK lub mapa ewidencyjna w przypadku gdy nie ma jeszcze map do celów projektowych.

11. Zapewnienie dostaw mediów
12. Uzgodnienia dokumentacji projektowej:

Przyłączy mediów

Z Konserwatorem zabytków – obiekty wpisane w rejestr zabytków/ objęte ochroną konserwatorską

Ze Specjalistą ds. ochrony przeciw pożarowej

Z Rzeczoznawcą ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Z Rzeczoznawcą ds. sanitarno- higienicznych

Urząd Miasta/ Gminy/ Starostwo Powiatowe

( Wydział Geodezji i Kartografii)

Dostawca medialny

ZUDP

Jednostki organizacyjne

Przyłączy mediów- przebieg, trasa, materiał, zgodność z warunkami technicznymi przyłączy

Ze Specjalistą ds. ppoż:  zgodność zawartych w projekcie rozwiązań z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej tylko w budynkach, które tego wymagają ze względu na rodzaj i przeznaczenie

Z Rzeczoznawcą ds. bhp -> jeśli występują stanowiska pracy

Z Rzeczoznawcą sanitarno- higienicznym – obiekty przemysłowe i usługowe

Jeśli projekt wykonano zgodnie z warunkami-  ostemplowanie i podpisanie projektu przez rzeczoznawcy . Kwota za uzgodnienia projektowe ustalone przez Rzeczoznawcę.

13. Kwestionariusz kopalniany Kompania Węglowa

Przedsiębiorstwo Węglowe

Zakład Górniczy

W przypadku terenu objętego występowaniem szkód górniczych.

Wydanie warunków geologiczno- górniczych jest bezpłatne.

14. Wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne

warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Uprawniony Geotechnik Konieczne przeprowadzenie badań celem prawidłowego zaprojektowania posadowienia budynku.  Współpracujemy z wykonawcami płyt fundamentowych. Mamy doświadczenie w projektowaniu na szkodach górniczych.

Obliczenia przeprowadzamy najnowszą metodą MES, dzięki czemu wiemy w którym miejscu są największe naprężenia w płycie. Tym samym lokalnie zagęszczamy, dokładamy zbrojenia lub też zwiększamy grubość płyty w miejscach najbardziej obciążonych. Dzięki tej metodzie konstrukcja nadal pozostanie stabilna, a oszczędności stali szacuje się nawet na 30 % w stosunku do obliczeń tradycyjnie przeprowadzanych.

15. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Izby Inżynierów, Kopia uprawnień budowlanych,  Oświadczenie o zgodności wykonania projektu z obowiązującymi wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej Jednostka projektowania