Prace związane z rozszerzeniem zakresu opracowania projektu

 1. Specjalistyczne projekty technologiczne lub wytyczne technologiczne, związane z potrzebami najemców lub nabywców;
 2. Projekty kolorystyki, wnętrz, umeblowania i wyposażenia;
 3. Projekty aranżacji, związanych ze spełnieniem wymagań ich użytkowników, których nie można było określić na etapie zawierania umów;
 4. Dostosowanie projektów mieszkań do potrzeb nabywców;
 5. Zmiany projektów i dokumentacji projektowej wynikające:
  1. ze zmian założeń projektowych, istotne zmiany żądane przez klienta w stosunku do uzgodnionych uprzednio rozwiązań projektowych;
  2. z dezaktualizacji materiałów informacyjnych, stanowiących podstawę do projektowania;
  3. ze zmian regulacji prawnych w trakcie projektowania lub realizacji;
  4. z rozbieżności między dokumentacją projektową a realizacją, na które architekt nie miał wpływu;
  5. z ujawnienia w trakcie realizacji przebudowy, nadbudowy, rozbu-dowy lub modernizacji elementów które, jako zakryte, nie mogły być zinwentaryzowane (uwzględnione w projekcie);
 6. Instrukcje obsługi obiektu;
 7. Opracowanie schematów ewakuacji;

Prace związane z prezentacjami, marketingiem i reklamą

 1. Perspektywy, wizualizacje lub animacje komputerowe wymagane przez klienta;
 2. Materiały marketingowe i ich edycja.
 3. Makiety wymagane przez klienta;

Opracowania kosztowe

 1. Założenia kosztowe
 2. Kosztorys wstępny;
 3. Kosztorysy pełne

Prace związane z przygotowaniem i przebiegiem robót budowlanych

 1. Projekty rozbiórek;
 2. Wytyczne lub projektu zagospodarowania placu budowy i jego konsultacje
 3. Przydziały i zapewnienia dostawy mediów dla potrzeb budowy
 4. Konsultacje i opracowanie harmonogramu realizacji
 5. Negocjowanie warunków umowy o wykonanie robót budowlanych (tylko w zakresie dotyczącym projektu)
 6. Projekty obiektów tymczasowych i towarzyszących
 7. Ekspertyzy i opinie dotyczące wykonywania robót budowlanych
 8. Ocena postępu prac budowlanych na tle harmonogramu robót
 9. Opiniowanie wycen i kosztorysów powykonawczych

Inwestor wypełnia kwestionariusz informacyjny do zlecenia na wykonanie projektu budowlanego, który zawiera uzgodnienia dotyczące wynagrodzenia, wstępne założenia do programu funkcjonalno-przestrzennego oraz technologii budowy, charakterystyka terenu, kształtowanie przestrzenne, projektów usługi dodatkowe (jako jednostka projektowania możemy się zobowiązać do uzyskania w państwa imieniu (po podpisaniu pełnomocnictwa do prowadzenia dokumentacji projektowej) wszystkich poniższych formalności i dokumentacji), analiza zagospodarowanie terenu/działki

Pełnomocnictwo do prowadzenia dokumentacji projektowej procesu inwestycyjnego podpisywane jest do ogólnego występowania przed organem Administracji Architektoniczno-Budowlanej, organem Nadzoru Budowlanego, organem Państwowej Straży Pożarnej i organem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Zarządcą Dróg Publicznych, Gestorami Sieci, jako reprezentant osoby fizycznej. Oraz do uzyskiwania dokumentacji formalno- prawnej projektowanego budynku i obiektów i urządzeń budowlanych z nim związanych (wypis z ewidencji gruntów, warunki przyłączeniowe mediów, decyzję lokalizacyjną zjazdu z drogi publicznej, uzgodnienia branżowe, informacja o warunkach górniczo- geologicznych, opinia o terenie, wyrys i wypis z miejscowego planu, oświadczenia o zgodności z miejscowym planem i inne uznawane jako niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych).

Pełnomocnictwo wydaje się również w celu składania oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, podpisywania wniosków o uzyskanie pozwolenia na budowę/ zgłoszenia na rozpoczęcie robót i budowy, o uzyskanie pozwolenia lub zawiadomienia o zakończeniu budowy, odbiorów projektów budowlanych budynku i urządzeń z nim związanych, składania wniosków i prowadzenia dokumentacji budowy (PINB).
Oferta i wycena usług projektowych jest sporządzana zgodnie z „REGULAMIN HONORARIUM ARCHITEKTA OBIEKTY I ZESPOŁY ZABUDOWY„ rozpatrywać wraz ze Standardami Wykonywania Zawodu i Zakresem Usług Architekta przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Izby Architektów w dniu 13 stycznia 2006.