Usługi dodatkowe obejmują prace, które mogą być zlecone i opracowywane nie-zależnie (np. uzyskanie danych wyjściowych do projektowania, opracowanie techno-logii, wydzielony projekt wnętrz itp.).

1) Wstępne prace studialne38

a) Ocena lokalizacji planowanej inwestycji (w różnych aspektach np.: plani-stycznym, dostępności; wielkości potrzebnego terenu etc., z których każ-dy może być przedmiotem odrębnej analizy);

b) Ocena uwarunkowań urbanistycznych i środowiskowych;

c) Ocena dostępności komunikacyjnej;

d) Ocena dostępności infrastruktury;

e) Ocena zapotrzebowania mediów;

f) Analiza chłonności terenu;

g) Analizy akustyczne;

h) Analizy zanieczyszczeń;

i) Analizy warunków posadowienia;

j) Analiza skutków oddziaływania inwestycji na środowisko;

k) Opracowanie założeń programowych, technologicznych itp.;

l) Analiza celowości etapowania inwestycji;

m) Ocena ekonomicznej opłacalności inwestycji;

n) Wstępne harmonogramów prac projektowych i realizacji inwestycji;

2) Materiały informacyjne39, dane do projektowania

a) Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub rysunek i wyciąg z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

b) Uzyskanie mapy do celów projektowych;

c) Uzyskanie badań gruntowo wodnych – raport geotechniczny; raport o za-nieczyszczeniu gruntu;

d) Uzyskanie warunków zabudowy lub wypisu miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego;

e) Uzyskanie warunków przyłączenia mediów;

f) Inwentaryzacja zieleni;

g) Inwentaryzacja zabudowy i innych elementów istniejącego zagospodaro-wania terenu (o ile przewidywane jest uwzględnienie w projekcie istnieją-cego zainwestowania);

h) Raport ochrony środowiska;

i) Badania, opinie i ekspertyzy:

1/ związane z ochroną środowiska40;

2/ akustyczne (z wyjątkiem rutynowych rozwiązań akustycznych zwią-zanych z wykonaniem projektu zgodnie z wymaganiami sztuki bu-dowlanej)41;

j) inne związane ze szczególnymi warunkami lub wymaganiami – studia hi-storyczne, społeczne, analizy komunikacyjne, wpływ wibracji, wpływ promieniowania, zakłócenia pola elektro-magnetycznego itp.

3) Prace związane z rozszerzeniem zakresu opracowania projektu

a) Specjalistyczne projekty technologiczne lub wytyczne technologiczne, związane z potrzebami najemców lub nabywców;

b) Projekty kolorystyki, wnętrz, umeblowania i wyposażenia42;

c) Projekty dzieł sztuki będące integralną częścią projektu (np.: mozaiki, malarstwo ścienne, plafony, rzeźby, kariatydy, ołtarze, itp. a także inne elementy budynku lub jego otoczenia jak np. indywidualnie projektowane balustrady, okładziny ścienne, bramy, ogrodzenia itp., mające cechy wy-robów artystycznych);

d) Projekty aranżacji, związanych ze spełnieniem wymagań ich użytkowni-ków, których nie można było określić na etapie zawierania umowy43;

e) Dostosowanie projektów mieszkań do potrzeb nabywców44;

f) Zmiany projektów i dokumentacji projektowej wynikające:

1/ ze zmian założeń projektowych, istotne zmiany żądane przez klien-ta w stosunku do uzgodnionych uprzednio rozwiązań projekto-wych45;

2/ z dezaktualizacji materiałów informacyjnych, stanowiących podsta-wę do projektowania46;

3/ ze zmian regulacji prawnych w trakcie projektowania lub realiza-cji47;

4/ z rozbieżności między dokumentacją projektową a realizacją, na które architekt nie miał wpływu48;

5/ z ujawnienia w trakcie realizacji przebudowy, nadbudowy, rozbu-dowy lub modernizacji elementów które, jako zakryte, nie mogły być zinwentaryzowane (uwzględnione w projekcie)49;

g) Instrukcje obsługi obiektu50;

h) Opracowanie schematów ewakuacji51;

4) Prace związane z prezentacjami, marketingiem i reklamą

a) Perspektywy, wizualizacje lub animacje komputerowe wymagane przez klienta52;

b) Materiały marketingowe i ich edycja53.

c) Makiety wymagane przez klienta54;

5) Uczestnictwo w procedurach formalnych – złożenie w imieniu klienta wniosku o zatwierdzenie projektu i wydanie pozwolenia na budowę oraz uzyskanie tych dokumentów55.

6) Opracowania kosztowe

a) Założenia kosztowe56;

b) Kosztorys wstępny57;

c) Kosztorysy pełne58.

7) Prace związane z przygotowaniem i przebiegiem przetargu

a) Przedmiar robót59;

b) Uczestnictwo w posiedzeniach komisji przetargowej i przesłuchaniach oferentów60;

c) Opinie o ofertach i porównanie ofert61;

8) Prace związane z przygotowaniem i przebiegiem robót budowlanych

a) Projekty rozbiórek;

b) Wytyczne lub projektu zagospodarowania placu budowy i jego konsulta-cje62;

c) Przydziały i zapewnienia dostawy mediów dla potrzeb budowy63;

d) Konsultacje i opracowanie harmonogramu realizacji64;

e) Negocjowanie warunków umowy o wykonanie robót budowlanych (tylko w zakresie dotyczącym projektu)65;

f) Projekty obiektów tymczasowych i towarzyszących66;

g) Projekty makiet budowanych w skali 1:1 (ang. Mock-up), służące testo-waniu, przez wykonawcę robót, wyrobów, materiałów, technologii monta-żu itp.67;

h) Ekspertyzy i opinie dotyczące wykonywania robót budowlanych68;

i) Ocena postępu prac budowlanych na tle harmonogramu robót69;

j) Opiniowanie wycen i kosztorysów powykonawczych70;

7.6. Jeżeli prace wymienione w punkcie 7.4 są równocześnie wymienione w tabeli 3 (Punkt 5.2.6.) oznacza to, że w stosunku do nich możliwe jest, w zależności od spe-cyfiki zadania lub uzgodnienia z klientem, ustalenie honorarium w sposób dwojaki – zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 7 jak i z zasadami określonymi w punkcie 5.2.